Szabolcsbáka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Szabolcsbákai Hársfa Óvoda

 óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A magasabb vezetői megbízás óvodapedagógus munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban történik.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

Határozott időre, 2018. január. 8 napjától, 2023. január 9. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4547 Szabolcsbáka, Kossuth út 83.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Szabolcsbákai Hársfa Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
 • pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
 • érvényes (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához  hozzájárul-e , vagy kéri a zárt ülés tartását.

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Barbara nyújt, a 06 45 /499-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, az eredeti pályázati anyag a Szabolcsbáka Község Önkormányzata részére történő megküldésével (4547 Szabolcsbáka, Kossuth út 23.) – a borítékon feltüntetve az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a szabolcsbakahiv@gmail.com email címre – Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell küldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről – a Kjt.-ben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási és Kulturális Közlöny

 

 

Pályázat óvodavezető beosztás ellátására

Post navigation